cas

  1. V

    Số UN là gì? Mã số CAS là gì?

    Số UN là gì? Mã số CAS là gì? Phiếu an toàn hóa chất gồm những gì? Số UN (United nations) là số có bốn chữ số, được quy định bởi Tổ chức Liên hợp quốc, dùng để xác định các hóa chất nguy hiểm. Mã số CAS của một hóa chất là dãy các chữ số duy nhất ấn định cho mỗi hóa chất theo quy tắc của...
scroll-topTop