chất lượng nhất

  1. A

    ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TIẾP TỤC CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 15/6/2014

    Thông báo với anh em ngành Môi trường, nghị định số 35/2014 về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Trong Nghị định mới này sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 39 của...
scroll-topTop