Ứng dụng Gom Rác GRAC

chất lượng nhất

 1. Minh YMT

  Khóa học HSE tháng 8/2014

  Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống trên hành tinh mà mỗi người cần có trách nhiệm đóng góp.Vì lẽ đó tại hầu hết...
 2. Minh YMT

  Khóa Học ISO 14001 nâng cao tháng 8/2014

  Bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm nhằm đáp ứng yêu cầu pháp luật và thực hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức. Đào tạo "ISO 14001 mở rộng" và "luật và quản lý môi trường" đóng vai trò trung tâm khi hỗ trợ người lao động các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong chiến lược phát triển bền vững của...
 3. A

  ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TIẾP TỤC CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 15/6/2014

  Thông báo với anh em ngành Môi trường, nghị định số 35/2014 về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Trong Nghị định mới này sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 39 của...
 4. yeumoitruong2010

  Khóa học HSE tháng 5/2014

  Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống trên hành tinh mà mỗi người cần có trách nhiệm đóng góp.Vì lẽ đó tại hầu hết...
Top