chất lượng

  1. Ms Bean

    tài liệu công cụ năng suất chất lượng

    Ngày nay, việc hội nhập với nền kinh tế thế giới trong xu thế toàn cầu hóa đòi hỏi các Công ty cần phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. Việc áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng các Công cụ nâng cao năng suất là một trong những...
  2. Ms Bean

    Một số phương pháp quản lý chất lượng

    1. Kiểm tra chất lượng Một phương pháp phổ biến nhất để đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với qui định là bằng cách kiểm tra các sản phẩm và chi tiết bộ phận nhằm sàng lọc và loại ra bất cứ một bộ phận nào không đảm bảo tiêu chuẩn hay qui cách kỹ thuật. Đầu thế kỷ 20, việc sản xuất với khối...
Top