Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

chất rắn lơ lửng

  1. daibangxanh

    Tư vấn So sánh chất rắn lơ lửng TS, TSS, SS

    Một số bạn hỏi về so sánh TS, TSS, SS liên quan đến chất rắn lơ lửng trong xử lý nước thải trong email mình như sau: So sánh TS, TSS, SS Bạn vui lòng phân biệt giúp mình và cách kiểm tra các chỉ tiêu này về mặt phân tích, cảm quan. Thân
Top