chế độ bồi thường

  1. Minh YMT

    chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng LĐ đối với NLĐ bị tai nạn

    Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Theo Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH, người sử dụng lao động (NSDLĐ) sẽ phải bồi thường, trợ cấp cho người lao động...
scroll-topTop