Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

chế độ viên chức

  1. meomaythongminh

    còn hiệu lực Hướng dẫn thực hiện quyết định số 234/2005/QĐ-TTG.

    BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG...
Top