chế độ viên chức

  1. meomaythongminh

    Hướng dẫn thực hiện quyết định số 234/2005/QĐ-TTG.

    BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG...
scroll-topTop