chế tạo và kiểm tra kỹ thuật

  1. bigbigzerroo

    TCVN 4244-2005: Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật.

    Phạm vi áp dụng: tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị nâng sau: - Cần trục kiểu cần - Cầu trục và cổng trục các loại - Máy nâng - Các loại bộ phận mang tải
scroll-topTop