Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

chế tạo

  1. bigbigzerroo

    TCVN 6154:1996: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kt an toàn thiết kế, kết cấu, chế tạo, phương pháp thử

    Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho bình chịu áp lực( sau đây gọi tắt là bình) cso áp suất làm việc cho phép lớn hơn 0,7KG/CM2, thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn TCVN 6153:1996 Tiêu chuẩn trích dẫn: TCVN 1995: Thiết bị áp lực mối hàn -Yêu cầu về thiết kế kỹ thuật và phương pháp...
  2. bigbigzerroo

    TCVN 6153:1996: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

    Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần TCVN 6153-1996 Bình chịu áp lực Yêu cầu kĩ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo Pressure vessels - Safety engineering requirements of design, construction, manufacture. 1. Phạm vi áp dụng 1.1 . Tiêu chuẩn này áp dụng cho a. Bình chịu áp lực...