chứng chỉ an toàn lao động

  1. Minh YMT

    Chứng chỉ An toàn lao động tháng 7/2014

    Khóa đào tạo CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐÔNG tháng 7/2014 Chứng chỉ An toàn lao động dành cho đối tượng nhóm 2 theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động...
Top