Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

chứng chỉ hành nghề

  1. Win1005

    Học Chứng Chỉ hành nghề ĐTM

    Cả nhà cho mình hỏi. Bộ đã có hướng dẫn chi tiết về việc này chưa vậy. Nếu ai biết cho mình hỏi thăm điều kiện học và quá trình học như thế nào với
  2. Minh YMT

    Phải có chứng chỉ mới được hành nghề đánh giá tác động môi trường

    Phải có chứng chỉ mới được hành nghề đánh giá tác động môi trường ĐTM Đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn đánh giá tác động môi trường do cơ quan nhà nước cấp. Tăng hậu thẩm định Đối tượng đó phải đảm bảo một số điều kiện như chuyên ngành...