Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

  1. Minh YMT

    còn hiệu lực Nghị định số 31/2015/NĐ-CP Ngành nghề người lao động sẽ phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

    Các ngành nghề sau người lao động sẽ phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Điều 28. Danh mục công việc...
Top