chứng chỉ phòng cháy chữa cháy

  1. antoanhoachat

    Các văn bằng và chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy

    1. Văn bằng về phòng cháy và chữa cháy gồm: a) Bằng đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy. b) Bằng cao đẳng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy. c) Bằng trung cấp chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy. 2. Chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy gồm: a) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến...
scroll-topTop