chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

  1. Ms Bean

    Điều kiện để được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

    Điều kiện để được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 1. Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế như sau: a) Văn bản hợp lệ về môi trường do cơ quan quản lý nhà...
  2. Minh YMT

    Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

    Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo quản lý chất thải nguy hại 1. Các cơ sở đào tạo quản lý chất thải nguy hại cho đối tượng được cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại phải đáp ứng như...
scroll-topTop