Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường

  1. Ms Bean

    Chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường

    Theo quy định của luật bảo vệ môi trường thì cán bộ tư vấn phải có Chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường và Chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường chiến lược. Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý việc đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường thông qua 1 thông tư...
  2. Minh YMT

    Đánh giá tác động môi trường - chương IV nghị định 18

    Chương IV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) Điều 12. Thực hiện đánh giá tác động môi trường 1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định này. 2. Chủ dự án của các đối...