chứng chỉ

 1. Minh YMT

  Đánh giá tác động môi trường - chương IV nghị định 18

  Chương IV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) Điều 12. Thực hiện đánh giá tác động môi trường 1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định này. 2. Chủ dự án của các đối...
 2. L

  Hỏi về bằng cấp bắt buộc

  Mọi người cho mình hỏi: Thông tư 05/2014/BLĐTBXH quy định những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Vậy đối với những người quản lý, vận hành những thiết bị này ngoài chứng chỉ đào tạo an toàn lao động theo thông tư 27 ra có cần phải có bằng chuyên môn về máy hay không; ví dụ...
 3. Minh YMT

  Chứng chỉ Giảng viên đào tạo quản lý chất thải nguy hại

  mẫu Chứng chỉ Giảng viên đào tạo quản lý chất thải nguy hại BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-TCMT Hà Nội, ngày tháng năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận giảng viên về quản lý chất thải nguy hại TỔNG...
 4. Minh YMT

  nội dung đào tạo cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

  NỘI DUNG ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (Ban hành kèm theo Thông tư số /2014/TT-BTNMT ngày tháng năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) A. Khung chương trình đào tạo quản lý chất thải nguy hại I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Chương trình này cung cấp...
scroll-topTop