Ứng dụng Gom Rác GRAC

chứng chỉ

 1. Minh YMT

  Training Phân biệt chứng chỉ chứng nhận và bằng cấp

  Phân biệt chứng chỉ, chứng nhận, bằng cấp như thế nào là đúng ? Hiện nay rất nhiều người còn nhầm lẫn đặc biệt từ học viên, doanh nghiệp đến cả cơ quan quản lý nhà nước Trích Luật Giáo Dục (Education Law) số 38/2005/QH11 và Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp số 74/2014/QH13 ( Law On Vocational...
 2. Minh YMT

  So sánh các khóa học về môi trường

  Trong tình hình hiện nay, quản lý môi trường cho doanh nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, đặc biệt là hệ thống các văn bản pháp luật, các yêu cầu của khách hàng cũng như việc vận hành hệ thống quản lý môi trường,… Bài viết này tổng quan (overview) các khóa học môi trường để học viên có...
 3. Minh YMT

  So sánh các khóa học an toàn lao động

  So sánh các khóa học an toàn lao động theo quy định của nhà nước Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Theo Bộ Luật Lao Động...
 4. Minh YMT

  Đánh giá tác động môi trường - chương IV nghị định 18

  Chương IV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) Điều 12. Thực hiện đánh giá tác động môi trường 1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định này. 2. Chủ dự án của các đối...
 5. L

  Hỏi về bằng cấp bắt buộc

  Mọi người cho mình hỏi: Thông tư 05/2014/BLĐTBXH quy định những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Vậy đối với những người quản lý, vận hành những thiết bị này ngoài chứng chỉ đào tạo an toàn lao động theo thông tư 27 ra có cần phải có bằng chuyên môn về máy hay không; ví dụ...
 6. Minh YMT

  Chứng chỉ Giảng viên đào tạo quản lý chất thải nguy hại

  mẫu Chứng chỉ Giảng viên đào tạo quản lý chất thải nguy hại BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-TCMT Hà Nội, ngày tháng năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận giảng viên về quản lý chất thải nguy hại TỔNG...
 7. Minh YMT

  nội dung đào tạo cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

  NỘI DUNG ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (Ban hành kèm theo Thông tư số /2014/TT-BTNMT ngày tháng năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) A. Khung chương trình đào tạo quản lý chất thải nguy hại I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Chương trình này cung cấp...
Top