chuyên gia

  1. Minh YMT

    giảng viên tham gia đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường

    Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Yêu cầu đối với giảng viên tham gia đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường 1. Giảng viên tham gia đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường là cán bộ quản lý hoặc chuyên gia có trình độ từ đại học trở lên,có...
scroll-topTop