clinke

  1. Nghĩa Ngờ Nghệch

    [Hỏi đáp] Thắc mắc liên quan đến Đánh giá tác động môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường;

    Gửi các bậc tiền bối và toàn bộ Member! * Căn cứ theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP về Quy hoạch bảo vệ môi trường; Đánh giá tác động môi trường chiến lược; Đánh giá tác động môi trường; Kế hoạch bảo vệ môi trường. Dự án sản xuất Clinke có công suất trên 100.000 tấn Clinke/năm thì phải lập Báo cáo...
scroll-topTop