cơ sở gây ô nhiễm

  1. daibangxanh

    thông tư 07/2007/TT-BTNMT phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường

    THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 07/2007/TT-BTNMT NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI VÀ QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CẦN PHẢI XỬ LÝ Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8...
scroll-topTop