cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

  1. xq.cnmt

    Thông tư 47/2014/TT-BYT Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

    THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG Căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều...
scroll-topTop