Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt

  1. Ms Bean

    Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

    Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: a) Công nghệ chế biến phân hữu cơ; b) Công nghệ đốt; c) Công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh; d) Các công nghệ tái chế, thu hồi năng lượng, sản xuất sản phẩm từ các thành phần có ích trong chất thải...