con người phải nhìn lại

  1. leeahnjun

    ĐOẠN VIDEO NGẮN KHIẾN CON NGƯỜI PHẢI NHÌN LẠI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH MÌNH

    ĐOẠN VIDEO NGẮN KHIẾN CON NGƯỜI PHẢI NHÌN LẠI HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH MÌNH “Nơi mỗi loài sinh vật đều là duy nhất. Cũng như thế giới mà chúng ta gọi là ngôi nhà này. Và mỗi ngày mới luôn bắt đầu giống nhau, với tất cả chúng ta. Bạn cảm nhận điều đó, khi nó lướt qua tâm trí của bạn. Trong hơi...
scroll-topTop