Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

công nghệ xử lý nước thải

  1. L

    Công nghệ xử lý nước thải cho ngành thuộc da

    Công nghệ xử lý nước thải cho ngành công nghiệp thuộc da Công nghiệp thuộc da ở Việt Nam bắt đầu được hình thành vào năm 1912. Khi đó chỉ có 35 doanh nghiệp, với khoảng 62% là các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa. Nguyên liệu chính là da trâu, bò (chiếm 70%), heo và 1 lượng ít da dê...
  2. Minh YMT

    Các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải

    Các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý nước thải 1. Hiệu quả xử lý của công nghệ: Đảm bảo mức độ cần thiết làm sạch nước thải, có tính đến khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận. 2. Tiết kiệm đất xây dựng. 3. Quản lý, vận hành và bảo dưỡng phù hợp với năng lực trình độ quản lý, vận hành của...