Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

công tác an toàn vệ sinh lao động

  1. meomaythongminh

    Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao đ

    BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG...