cung cấp thông tin môi trường

  1. Minh YMT

    Dự thảo thông tư báo cáo công tác bảo vệ môi trường

    BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số /2015/TT-BTNMT DỰ THẢO 01 THÔNG TƯ Quy định về xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin môi trường Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu...
scroll-topTop