đại lý vận chuyển

  1. L

    Một số vấn đề nhờ anh chị giải đáp

    - Một công ty đang là đại lý vận chuyển của chủ hành nghề xử lý CTNH A có được phép làm đại lý vận chuyển của chủ hành nghề B không mấy anh chị? - Một công ty không có Sổ chủ nguồn thải CTNH (vì khối lượng ít) và cả công văn xin miễn đăng kí sỏ thì có được kí hợp đồng vận chuyển với đơn vị có...
scroll-topTop