Ứng dụng Gom Rác GRAC

đánh giá viên nội bộ iso 14001

  1. Minh Grac

    Giới thiệu khóa học đánh giá nội bộ ISO 14001

    Khóa học: ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 14001:2004 Cor1.2009/TCVN ISO 14001: 2010 Nội dung: Tại sao phải đánh giá nội bộ ? Các nguyên tắc liên quan đến chuyên gia đánh giá Kỹ thuật đánh giá Lập kế hoạch...
Top