danh mục dự án

  1. Minh YMT

    Danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

    DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) download file đính kèm gồm file word và file gốc (pdf) Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; thuộc thẩm quyền quyết...
  2. Minh YMT

    Danh mục dự án đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

    DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) PHỤ LỤC III 1. Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội...
scroll-topTop