danh mục hóa chất hạn chế sản xuất

  1. Minh Grac

    Danh mục hóa chất hạn chế kinh Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành CN

    Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp là danh mục hóa chất được quy định tại Phụ lục II Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
scroll-topTop