danh mục hóa chất

  1. Minh YMT

    Danh mục hóa chất phải làm kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất 2018-07-17

    PHỤ LỤC IV Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ DANH MỤC HÓA CHẤT NGUY HIỂM PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT Các hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất bao gồm các chất quy định tại Bảng 1 của Phụ lục...
Top