đào tạo an toàn điện

  1. Ms Bean

    an toàn điện và an toàn lao động

    So sánh thông tư đào tạo an toàn điện và đào tạo an toàn lao động Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện: Thông tư này và thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định khác nhau về huấn luyện an toàn
scroll-topTop