đào tạo cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

  1. Minh YMT

    nội dung đào tạo cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

    NỘI DUNG ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (Ban hành kèm theo Thông tư số /2014/TT-BTNMT ngày tháng năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) A. Khung chương trình đào tạo quản lý chất thải nguy hại I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Chương trình này cung cấp...
scroll-topTop