Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

đào tạo huấn luyện an toàn thang máy

  1. HSE

    đào tạo huấn luyện an toàn thang máy

    Huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất. Nhằm phổ biến kiến thức an toàn trong sản xuất một cách kĩ lưỡng, tạo một trường làm việc tự giác. I- Mục đích, yêu cầu: Sau khi huấn luyện học viên sẽ nắm...