Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

đào tạo quản lý chất thải nguy hại

  1. Minh YMT

    Khung chương trình đào tạo quản lý chất thải nguy hại

    Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Khung chương trình đào tạo quản lý chất thải nguy hại 1. Mục tiêu 1.1. Mục tiêu chung Chương trình này cung cấp cho người học một sốnăng lực để có thể thực hiện được các...
  2. Minh YMT

    Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

    Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo quản lý chất thải nguy hại 1. Các cơ sở đào tạo quản lý chất thải nguy hại cho đối tượng được cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại phải đáp ứng như...