Ứng dụng Gom Rác GRAC

đào tạo vận hành

  1. Minh YMT

    khóa học vận hành trạm xử lý nước thải tháng 6/2014

    KHÓA HỌC VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÁNG 6/2014 (5 buổi lý thuyết và 1 buổi thực tập tại nhà máy xử lý nước) Tại sao nên học khóa vận hành trạm xử lý nước thải Đáp ứng yêu cầu điều khoản số 4.4.2 của ISO 14001:2004/cor.1:2009 đối với các nhà máy có trạm xử lý nước thải. Tối ưu chi phí hóa...
Top