đầu nối

  1. Minh YMT

    Đấu nối hệ thống thoát nước

    ĐẤU NỐI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC Điều 30. Đấu nối hệ thống thoát nước 1. Việc đấu nối hệ thống thoát nước phải đảm bảo: a) Nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định trước khi xả ra môi trường; b) Hạn chế đến mức thấp nhất lượng nước thải thấm vào lòng đất...
scroll-topTop