Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

đề án bvmt

  1. hoahong39

    Quyết định về TTHC đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

    QUYẾT ĐỊNH 1831/QĐ-BTNMT: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2015...
  2. S

    Thắc mắc về việc Lập DTM hay Đề án BVMT chi tiết?

    Mọi người cho em hỏi chút: Cty em đang hoạt động (đã lập DTM), hiện nay muốn sáp nhập thêm 2 cty gần bên đang hoạt động (2 cty này đã lập DTM và sản xuất cùng ngành với cty em) thì cty em phải làm lại DTM hay đề án bảo vệ môi trường chi tiết? Cảm ơn mọi người trước luôn!