Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

đề án môi trường

  1. hung92.hua

    [Hỏi] Hướng giản quyết nếu không thực hiện được đề án BVMT

    ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG chỉ theo NĐ 35 thì chỉ cứu những doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trước ngày 5/6/2011 ( thời điểm NĐ 29 về ĐTM, CKBVMT,.... có hiệu lực). Vậy các doanh nghiệp đã triển khai dự án sau ngày 5/6/2011 mà chưa tiến hành ĐTM hoặc CKBVMT thì...
Top