Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

đề xuất chất thải rắn

  1. leeahnjun

    Một số nhận xét và đề xuất kiến nghị về chất thải rắn

    Một số nhận xét và đề xuất kiến nghị về chất thải rắn a) Nhận xét Thứ nhất, có sự tương quan chặt chẽ giữa quản lý CTR với mức thu nhập bình quân của quốc gia: CTR được quản lý tốt hơn ở các nước có thu nhập cao, yếu kém hơn ở các nước có thu nhập thấp. So sánh với mức trung bình của các...