Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

decode_410

  1. D

    Nước thải Hỏi về lưu lượng nước vào bể lắng 2 sau khi xử lý bằng hệ anoxic-aeroten

    Em đang làm đồ án về hệ bể Aeroten có bể anoxic đặt trước. Đầu vào hệ là Qv=300m3/ngày. Sau khi xử lý hiếu khí, tuần hoàn lại bể anoxic là 3Qv=900m/ngày, tuần hoàn từ bể lắng 2 vào hệ là 1Qv=300m/ngày. Vậy tổng cộng Lưu lượng trong hệ 2 bể anoxic và aeroten là 5Q=1500m/ngày. Bể anoxic: 30m3...
Top