điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

  1. Ms Bean

    hỏi đáp về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

    1. Những đối tượng nào cầnđăng ký chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 27/2013/NĐ-CP? Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 của Nghị định số 27/2013/NĐ-CP, các tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm: -Doanh nghiệp...
Top