Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

điều kiện lưu trữ

  1. antoanhoachat

    Điều kiện lưu trữ đối với hóa chất độc

    ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ ĐỐI VỚI HÓA CHẤT ĐỘC 5.3 Hóa chất độc 5.3.1 Tuỳ theo nồng độ, tính chất và số lượng hóa chất độc, cơ sở sản xuất,kinh doanh,sử dụng, bảo quản hóa chất độc (sau đây được gọi là: các cơ sở có hóa chất độc) đều phảt thực hiện việc đăng kiểm theo quy định pháp lý hiện hành. 5.3.2...
  2. antoanhoachat

    Điều kiện lưu trữ đối hóa chất ăn mòn

    ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ ĐỐI VỚI HÓA CHẤT ĂN MÒN 5.2 Hóa chất ăn mòn 5.2.1 Cơ sở có hóa chất ăn mòn phải có biện pháp hạn chế sự ăn mòn, bảo vệ công trình xây dựng. Phải có hệ thống cống rãnh thoát chất ăn mòn, hệ thống thu hồi xử lý. 5.2.2 Thiết bị, đường ống chứa chất ăn mòn phải được làm bằng vật...