định kỳ

  1. D

    Cơ sở phải quan trắc chất lượng đất định kỳ?

    Hôm trước mình đọc có thấy nội dung phải quan trắc chất lượng đất định kỳ ở đâu đó? không biết nội dung này có thật không? tất cả các doanh nghiệp phải quan trắc chất lượng đất đúng không? có văn bản nào hướng dẫn về nội dung này không?
  2. Minh Grac

    Báo cáo an toàn hóa chất

    download mẫu báo cáo an toàn hóa chất ở phía dưới nhé :dance3: Điều 48. Báo cáo định kỳ 1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm a. Báo cáo theo định kỳ 06 (sáu) tháng, hàng năm gửi về Sở Công Thương trước ngày 10 tháng 6 đối với báo cáo 06 (sáu) tháng, trước ngày 10 tháng 12...
Top