đô thị sinh thái

  1. leeahnjun

    Đô thị sinh thái thông minh–mô hình phổ biến trên thế giới

    Đô thị sinh thái thông minh–mô hình phổ biến trên thế giới Kinh nghiệm phát triển đô thị sinh thái thông minh trên thế giới Ý tưởng về một đô thị sinh thái (ĐTST) đã xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX và phổ biến trên thế giới trong hai thập kỷ nay. Mô hình này xuất hiện khắp châu Âu, như BedZed ở...
scroll-topTop