Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

độc hại. nguy hiểm

  1. Tairo

    Thêm một số văn bản pháp luật liên quan đến công việc nặng nhọc, độc hại. nguy hiểm

    1. Thông tư 16-LĐTBXH/TT về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành 2. Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH chế độ phụ cấp phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước...