dự án

  1. Minh YMT

    Danh mục dự án đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

    DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THUỘC TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) PHỤ LỤC III 1. Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội...
  2. L

    Thắc mắc về giấy phép môi trường ĐTM

    Các ACE nào làm về ĐTM cho mình hỏi Hiện nay, mình đang làm một dự án, trong dự án đó có các dự án thành phần, trong các dự án thành phần lại các dự án nhỏ. Hiện nay có một dự án nhỏ đó đang trong quá trình lập dự án. Mà theo NĐ 29/2011/ NĐ - CP thì dự án nhỏ đó phải bắt buộc làm ĐTM ( Vì làm về...
scroll-topTop