Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

dự thảo

 1. D

  Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

  Xem file đính kèm nhé các bạn; Bạn nào thấy có khác gì với phiên bản hiện hành không?
 2. Minh YMT

  dự thảo quy chuẩn về hóa chất nguy hiểm

  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM National technical regulation on Occupational Safety and Health in production, commerce, use, handling and transportation of hazardous chemicals (DỰ THẢO NGÀY...
 3. Minh YMT

  Dự thảo thông tư quản lý chất thải rắn thông thường

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: /2015/TT-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 DỰ THẢO 2 THÔNG TƯ Quy định về quản lý chất thải rắn thông thường và tiêu huỷ xe ưu đãi, miễn trừ Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm...
 4. Minh YMT

  Dự thảo Thông tư Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: /2015/TT-BTNMT Dự thảo số 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 THÔNG TƯ Quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13...
 5. Minh YMT

  Dự thảo thông tư báo cáo công tác bảo vệ môi trường

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số /2015/TT-BTNMT DỰ THẢO 01 THÔNG TƯ Quy định về xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin môi trường Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu...
 6. Minh YMT

  Dự thảo thông tư bảo vệ môi trường ngành Công Thương

  THÔNG TƯ Số: /2015/TT-BCT QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công...
 7. Minh YMT

  Dự thảo nghị định phát triển ngành công nghiệp môi trường

  Dự Thảo NGHỊ ĐỊNH Về phát triển ngành công nghiệp môi trường Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014; Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007; Căn cứ Luật Quản...
 8. V

  Dự thảo nghị định xử phạt về bảo vệ môi trường

  Bộ Tài Nguyên Môi Trường soạn thảo Dự thảo nghị định xử phạt về bảo vệ môi trường (thay thế nghị định 179/2013/NĐ-CP) và đang trong thời gian nhận góp ý. Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định về xử phạt...
 9. Minh YMT

  Dự thảo THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hệ thống quản lý môi trường

  (Dự thảo) THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hệ thống quản lý môi trường Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định...
 10. hoahong39

  Sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn về quy hoạch môi trường

  Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến phát biểu tại Hội thảo Ngày 22/8, tại TP.HCM, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ về quy hoạch môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường khu vực phía Nam. Thứ trưởng Bộ TN&MT kiêm Tổng...