eera

  1. halay

    Các công cụ để quản lý an toàn

    Mọi người có thể phân biệt giùm em HAZID, HAZOP, PHA, JHA, FMEA, HRA, PEM, EERA, QRA. Khi nào thì áp dụng
scroll-topTop