Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

emap_ctnh

  1. N

    Phần mềm Quản lý và Cấp sổ chủ nguồn thải CTNH

    Chức năng: - Quản lý sổ CNT CTNH - Cập nhật thông tin sổ CNT CTNH - Xuất trang in Sổ CNT CTNH - Thống kê - Tra cứu - Quản lý người dùng - Sao lưu. phục hồi CSDL Phần mềm - Chạy trên môi trường mạng Lan hoặc Qua internet - Sử dụng hệ quản trị SQL server 2005 trở lên - Ứng dụng. Emap_CTNH Cách...
Top