Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

fff

  1. T

    Quy chuẩn 19:2009

    Cho em đăng ký hỏi 1 chút ạ: Em đọc QCVN 19:2009/BTNMT - Khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Nhưng đơn vị để so sánh là Nồng độ C (mg/Nm3) là ở điều kiện tiêu chuẩn vậy ta có phải quy nồng độ mg/m3 về lại nồng độ (mg/Nm3) tức là C chất ô nhiễm như SO2 chẳng hạn phải bằng...