fhfgjfc

  1. P

    Lập đề án BVMT

    mọi người cho e hỏi chút ạ, theo TT26/2015 thì những CSSX thuộc đối tượng phải lập ĐTM nhưng chưa lập và đã đi vào hoạt động trước ngày 1/4/2015 thì phải lập đề án BVMT chi tiết, Vậy sau ngày 1/4/2015 thì phải có thủ tục gì ạ?
scroll-topTop